• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان نقش پرخاشگری پنهان ارتباطی و تنظیم شناختی هیجان در پیش‌بینی رضایت زناشویی
تعداد صفحات 9
نویسنده شیرین امینی - مژگان مردانی راد - علی اکبر خسروی بابادی - کامبیز پوشنه
مشخصات نشریه  پژوهش توان‌بخشی در پرستاری - انجمن علمی پرستاری ایران شماره 4 پیاپی 36
تاریخ انتشار تابستان - 1402
محدوده صفحات 38-30
کلید واژه رضایت زناشویی  زنان متأهل  تهران  زنان شهر تهران  تنظیم شناختی هیجان  منطقه 5 تهران  زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره  پرخاشگری پنهان ارتباطی  پرخاشگری ارتباطی  پرخاشگری پنهان  پیش بینی رضایت زناشویی  
چکیده مقدمه: توجه به عوامل مختلف مؤثر در رضایت زناشویی در پیوند زناشویی ضروری است؛ بنابراین مطالعه حاضر با هدف تبیین نقش پرخاشگری پنهان ارتباطی و تنظیم شناختی هیجان در پیش‌بینی رضایت زناشویی انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل تمامی زنان متاهل مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره منطقه پنج شهر تهران در سال 1401 بودند که 150 نفر واجد شرایط به روش نمونه‌گیری هدفمند به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند؛ و به پرسش‌نامه پرخاشگری پنهان ارتباطی نلسون و کارول، تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج و مقیاس رضایت زناشویی فورز و اولسون پاسخ دادند. تحلیل داده‌ها با آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و با کمک نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 22 انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد همبستگی بین کناره‌گیری عاطفی (0/01 > p ، 0/191- = r )، خراب کردن وجهه اجتماعی (0/001 > p ، 0/437- = r ) و تنظیم شناختی هیجان منفی (0/01 > p ، 0/266- = r ) با رضایت زناشویی منفی، اما همبستگی بین تنظیم شناختی هیجان مثبت (0/01 > p ، 0/168 = r ) با رضایت زناشویی مثبت بود.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که با کاهش پرخاشگری پنهان ارتباطی و بهبود تنظیم شناختی هیجان، میزان رضایت زناشویی افزایش می‌یابد.

کد مقاله 47407
تعداد بازدید 10

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397