• صفحه‌نخست
 • بانک محتوای علمی
 • کتابخانه
 • ارتباط با ما
  شماره‌های تماس

  مرکز قم
  تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
  سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
  خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

  مرکز تهران
  تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
  بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان تأثیر درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر طرحواره‌های هیجانی و راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجانی زنان مطلقه
تعداد صفحات 8
نویسنده زینب قنبری - زهرا بردن - منا دانایی کوشا - اشکان فعله کار - الهه رفعتی
مشخصات نشریه دوماهنامه پژوهش پرستاری ایران - انجمن علمي پرستاري ايران - علمی پژوهشی شماره 6 پیاپی 63
تاریخ انتشار بهمن و اسفند - 1398
درجه علمی علمی - پژوهشی
محدوده صفحات 25-18
زبان فارسی
کلید واژه زنان مطلقه  شناخت درمانی  تنظیم هیجانی  تهران  ذهن آگاهی  زنان شهر تهران  تنظیم شناختی هیجان  طلاق  سبک‌های شناختی تنظیم هیجان  نظم‌جویی شناختی هيجان  طرحواره هيجانی  درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی  نظم‌جویی هیجانی  درمان ذهن آگاهی  نظم‌جویی  
چکیده مقدمه: طلاق به عنوان پایان قانونی یک رابطه زوجی، از استرس‌زاترین رخدادهای زندگی است که چگونگی مدیریت و تعدیل هیجانات به دنبال آن از عوامل تعیین کننده سلامت روان و کیفیت زندگی به شمار می‌رود. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر طرحواره‌های هیجانی و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی زنان مطلقه انجام گرفت.
روش‌ کار: روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود که در سال 1397-1396 انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان مطلقه شهر تهران تشکیل داده و نمونه پژوهش نیز از میان زنان مراجعه کننده به مجتمع قضایی خانواده شعبه 2 و مجتمع قضایی شهید صدر شهر تهران به تعداد 30 نفر در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند [o1] و با تخصیص تصادفی افراد به دو گروه آزمایش و کنترل انجام گرفت، بدین صورت که پس از انتخاب آزمودنی‌ها و تعیین دو گروه بر اساس جنس و سن با استفاده از روش پرتاب سکه، یک گروه به عنوان آزمایش و دیگری به عنوان کنترل انتخاب شد. داده‌های پژوهش با استفاده از ابزار طرحواره‌های هیجانی و تنظیم هیجان شناختی که روایی و پایایی آنها در مطالعات متعددی مورد تایید است جمع آوری شده و به وسیله روش‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (تحلیل کواریانس چند متغیره) و نرم افزار تحلیل داده Spss v.22 تجزیه و تحلیل گردید.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی به طور معنی‌داری بر متغیرهای طرحواره هیجانی (998/133 = F ، 05/0 = P )، مولفه‌های تنظیم هیجان شناختی مثبت (159/288 = F ، 001/0 = P ) و تنظیم هیجان شناختی منفی (165/1121 = F ، 001/0 = P ) زنان مطلقه تاثیر داشته و باعث کاهش در طرحواره‌ها و راهبردهای هیجانی منفی و افزایش در تنظیم هیجان شناختی مثبت زنان گروه آزمایش گردیده است.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می‌شود که از این روش مداخله جهت کاهش مشکلات و پیامدهای روانی و رفتاری طلاق استفاده شود.

کد مقاله 37147
تعداد بازدید 12

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397